Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτών
"E-CRAFT"

“Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαιδευτών “E-CRAFT” είναι ένα δίκτυο εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία που εκπροσωπούν τα ακόλουθα σχολεία και φορείς ΕΕΚ:

Istituto di Istruzione Superiore Caselli (Ιταλία) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ
Istituto Tecnico Tecnologico “Abate Zanetti”: indirizzo Grafica e Comunicazione con Potenziamento dell’Offerta Formativa in Arte del Vetro (Ιταλία)
Colegio Caude (Ισπανία)
3 Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας (Ελλάδα)
Escola Artistica e Profissional Arvore (Πορτογαλία)
CONFORM (Ιταλία)
Formación y Education Integral (FEI) (Ισπανία)
AKMΗ (Ελλάδα)
Modatex (Πορτογαλία)
ASECOM (Ισπανία)

Η σύμπραξη δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα δύο διεθνών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ “E-CR.AFT: Entrepreneurship, Creativity and Arts for Future Teaching” – Strategic Partnerships in the field of School (Agreement 2021-1- IT02-KA220-SCH-000032480), αντίστοιχα στο Avellino στο CONFORM S. c.a.r.l. από τις 7- 11 Νοεμβρίου 2022 και στο Πόρτο στην Escola Artistica e Profissional Arvore και Modatex από τις 15- 19 Μαΐου 2023 για την υποστήριξη της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικής και ψηφιακής κουλτούρας των νέων Ευρωπαίων μέσω μεθόδων διδασκαλίας και επικοινωνίας με υψηλή τεχνολογική και παιδαγωγική προστιθέμενη αξία”.

 • “Ανταλλαγή δημιουργικών, διαδραστικών, ολοκληρωμένων εργαστηριακών λύσεων, μεθοδολογιών και τεχνολογιών για τη διδασκαλία/μάθηση που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου E-CRAFT:
  το Study Course, ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενσωματώνει την εκπαιδευτική προσφορά του ευρωπαϊκού δικτύου σχολείων-εταίρων στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της ψηφιακής νοοτροπίας
 • Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι με τη μορφή διαδραστικών βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών χαπιών για την απόκτηση ενός ολοκληρωμένου συνόλου βασικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή επικοινωνία το παιχνίδι CREATIVITY Game: για την εκπαίδευση των δεξιοτήτων-στόχων και την αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν προγραμματιστεί σε ένα πλαίσιο διδακτικής μάθησης βασισμένο σε παιχνίδι το μεθοδολογικό εγχειρίδιο CLAIM για να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να διεξάγουν εκπαιδευτικά εργαστήρια εμπνευσμένα από την τέχνη με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας και της επιχειρηματικότητας των νέων, αντλώντας έμπνευση από την τέχνη.
 • Παγίωση των επιχειρησιακών σχέσεων και συνεργειών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δημιουργικότητας με έμφαση στην εμπνευσμένη από την τέχνη και την παιχνιδοποιημένη εργαστηριακή διδασκαλία ως κοινό μεθοδολογικό παρονομαστή για τη μεγιστοποίηση της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας των μαθησιακών διαδρομών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς της σύμπραξης.
 • Μεταφορά των παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών καινοτομιών που δοκιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν για τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών για την εκπαίδευση και την προώθηση καλών πρακτικών στο ευρύτερο εθνικό και διεθνές πλαίσιο στα θεσμικά συστήματα
 • Συμβολή στον καθορισμό του περιεχομένου, των μοντέλων και των εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού συστήματος, σε μια παγκοσμιοποιημένη προοπτική, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας να διεξάγει έρευνα σε στρατηγικά θέματα ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, επίσης μέσω της συμμετοχής σε ειδικά παρατηρητήρια, ικανά να αναλύουν και να προσδιορίζουν άμεσα την εξέλιξη της ζήτησης και της προσφοράς κατάρτισης σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της άμεσης σύγκρισης μεταξύ των συστημάτων προσφοράς και ζήτησης
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη της ικανότητας του συστήματος προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στις ανάγκες κατάρτισης, στις νέες ανάγκες για περιεχόμενο, μεθοδολογίες και μαθησιακές διαδικασίες που εκφράζονται από τους διάφορους θεσμικούς και οικονομικούς φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς) και από τους ανθρώπους, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων εμπειριών.
  να προωθεί ευκαιρίες για συναντήσεις και συνεργασία μεταξύ των μελών του.
 • Να προωθεί τις διαδικασίες διεθνοποίησης των μελών του, προωθώντας επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με σχολεία και άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα.
 • Για να αποκτήσετε τη διδακτική μεθοδολογία και τα εργαλεία για τη διεξαγωγή Εργαστηρίων Δημιουργικότητας εμπνευσμένων από την Τέχνη ως ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, εργαστήρια μάθησης που βασίζονται στη μεθοδολογική προσέγγιση της μάθησης μέσω της πράξης και στη βιωματική μέθοδο μέσω της οποίας αναπτύσσεται η δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα και η επιχειρηματικότητα των νέων μαθητών μαζί με την ψηφιακή νοοτροπία που παράγει νέες επιχειρηματικές ιδέες στην πολιτιστική και δημιουργική οικονομία και καινοτόμες ψηφιακές λύσεις επικοινωνίας για την αξιοποίηση των προϊόντων τέχνης 4.0 που αντλούν έμπνευση από τις τέχνες. Οι τέχνες αποτελούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μοντέλου που αξιοποιεί τη διαίσθηση, την αφαίρεση, τον συμβολισμό, την εννοιολόγηση και την κατασκευή/επικοινωνία του νοήματος για να διεγείρει και να προκαλέσει τη δημιουργικότητα στους μαθητές, επιτρέποντάς τους να γίνουν οι αρχιτέκτονες μιας διαδικασίας ερμηνείας,
 • Για να αναπτύξετε διδακτικές και μεθοδολογικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη μάθηση με βάση το παιχνίδι για να ενσωματώσετε και να λειτουργικοποιήσετε τη δυναμική και τους μηχανισμούς που βασίζονται σε παιχνίδια που θα εφαρμοστούν σε διαδικασίες μάθησης, αξιοποιώντας τις λογικές των παιχνιδιών για να οδηγήσουν σε μια επιλεκτική και λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης σε συγκεκριμένους τομείς ικανοτήτων και συμπεριφορών μέσω της σύλληψης και της κατασκευής αληθοφανών καταστάσεων ως πραγματικών προκλήσεων με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να συσχετιστούν και να ταυτιστούν ως πρωταγωνιστές της προσωπικής και επαγγελματικής τους ενδυνάμωσης
 • Για να διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο οι συνεδρίες μάθησης που βασίζονται σε παιχνίδια υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους σε μια αναδρομική διαδικασία ενεργοποίησης, ενεργοποίησης, επαλήθευσης και ανατροφοδότησης στις φάσεις πιλοτικής εφαρμογής.”

Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι δωρεάν και δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτό. Είναι απλώς μια ευκαιρία για συνεργασία στον κόσμο της παιδαγωγικής έρευνας και της καινοτομίας των υφιστάμενων και πειραματικών εκπαιδευτικών μοντέλων. Μπορούν να συμμετέχουν ιδρύματα ή ακόμη και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί, εθελοντές, νέοι και φοιτητές. Για να ενταχθείτε στο δίκτυο, κάντε κλικ εδώ.

Το δίκτυο διατηρεί μια ομάδα στην πλατφόρμα eTwinning που περιέχει χρήσιμο υλικό και πόρους και διαδικτυακές συζητήσεις για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα [εδώ]. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν και να μοιράζεται τις δεξιότητες και την έρευνά του με το δίκτυο.

Το δίκτυο χρησιμοποιεί εργαλεία ανοικτού κώδικα και δωρεάν εργαλεία για το 90% των δραστηριοτήτων του.

Το δίκτυο επεξεργάζεται κάθε δυνατή λύση για να αποφύγει τη χρήση εργαλείων που ανήκουν σε εταιρείες που πωλούν τα δεδομένα που συλλέγουν σε εταιρείες μάρκετινγκ με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών αλλά πάνω απ’ όλα των παιδιών.